70 trích dẫn hay, câu nói của Friedrich Nietzsche đáng nhớ nhất


Trích Dẫn Hay | 14/01/2024 07:43| Thanh Nhã

Lượt xem: 1284

Khám phá tư tưởng Nietzsche qua 70 câu nói trích dẫn truyền cảm hứng nhất

Friedrich Nietzsche, với tư duy sắc bén và phong cách biểu đạt đầy chiều sâu, đã để lại một di sản tư tưởng không lẫn vào đâu được trong lịch sử triết học. Những câu nói của ông không chỉ sắc lẹm như lưỡi kiếm mà còn vang vọng sự thật đến rợn người, từ việc tuyên bố "Chúa đã chết" cho đến quan niệm về sức mạnh và ý chí. Dưới đây là 70 trích dẫn hay nhất từ Nietzsche, mỗi câu đều chứa đựng một vũ trụ tư duy, mở ra cánh cửa vào tâm hồn và thách thức mọi quan niệm thông thường. Hãy của Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn chuẩn bị tâm trí để đối mặt và thấu hiểu sâu sắc những hiểu biết độc đáo này, bởi chúng có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới.

Xem thêm: 

1. “God is dead, and we have killed him.”

Tạm dịch: "Chúa đã chết, và chính chúng ta đã giết Người."

70 câu nói trích dẫn hay nhất của Nietzsche 1

2. “Be careful, lest in casting out your demon you exorcise the best thing in you.”

Tạm dịch: "Hãy cẩn thận, kẻo trong lúc đuổi tống ma quỷ, bạn lại trục xuất điều tốt đẹp nhất trong bạn."

3.“The secret for harvesting from existence the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment is: to live dangerously!”

Tạm dịch: "Bí mật để thu hoạch từ cuộc sống sự màu mỡ và niềm vui tuyệt vời nhất là: sống một cách liều lĩnh!"

4. “Silence is worse; all truths that are kept silent become poisonous.”

Tạm dịch: "Im lặng còn tồi tệ hơn; mọi sự thật bị giấu kín cuối cùng sẽ trở nên độc hại."

5. “I have often laughed at the weaklings who thought themselves good because they had no claws.”

Tạm dịch: "Tôi thường cười nhạo những kẻ yếu đuối tự cho mình là người tốt chỉ bởi vì họ không có vuốt."

6. “He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster.”

Tạm dịch: "Người chiến đấu với quái vật nên nhìn lại chính mình để không biến thành quái vật."

7. “When you gaze long into an abyss the abyss also gazes into you.”

Tạm dịch: "Khi bạn chăm chú nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại vào bạn."

70 câu nói trích dẫn hay nhất của Nietzsche 2

8. “Nothing on earth consumes a man more quickly than the passion of resentment.”

Tạm dịch: "Không có gì trên đời này làm tiêu hao con người nhanh hơn đam mê oán hận."

9. “Become who you are.”

Tạm dịch: "Hãy trở thành chính mình."

10. “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

Tạm dịch: "Không phải thiếu tình yêu, mà chính là thiếu tình bạn làm cho những cuộc hôn nhân không hạnh phúc."

11. “If we possess our why of life we can put up with almost any how.”

Tạm dịch: "Nếu chúng ta nắm giữ lý do sống của mình, chúng ta có thể chấp nhận hầu như bất kỳ 'làm sao' nào."

12. “A good writer possesses not only his own spirit but also the spirit of his friends.”

Tạm dịch: "Một nhà văn giỏi không chỉ sở hữu tinh thần của chính mình mà còn cả tinh thần của bạn bè mình."

13. “My formula for greatness in a human being is amor fati: that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity.”

Tạm dịch: "Công thức của tôi cho sự vĩ đại trong con người là amor fati: người đó không mong muốn điều gì khác biệt, không phải về phía trước, không phải về phía sau, không trong cả vĩnh hằng."

14. “That every will must consider every other will its equal — would be a principle hostile to life, an agent of the dissolution and destruction of man, an attempt to assassinate the future of man, a sign of weariness, a secret path to nothingness.”

Tạm dịch: "Rằng mọi ý chí phải coi ý chí khác bằng mình - sẽ là một nguyên tắc thù địch với cuộc sống, một tác nhân của sự giải tán và hủy diệt con người, một âm mưu ám sát tương lai của con người, một dấu hiệu của sự mệt mỏi, một con đường bí mật đến hư vô."

15. “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”

Tạm dịch: "Luôn có một chút điên rồ trong tình yêu. Nhưng cũng luôn có lý trí trong điên rồ."

16. “The lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters.”

Tạm dịch: "Người cô đơn thường đưa tay quá nhanh cho bất kỳ ai họ gặp."

17. “Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love.”

Tạm dịch: "Cuối cùng, điều chúng ta yêu thích là khao khát, không phải là đối tượng của khao khát."

18. “Ascetic ideals reveal so many bridges to independence that a philosopher is bound to rejoice and clap his hands when he hears the story of all those resolute men who one day said No to all servitude and went into some desert.”

Tạm dịch: "Các lý tưởng khổ hạnh tiết lộ quá nhiều cầu nối đến sự độc lập đến nỗi một triết gia không thể không vui mừng và vỗ tay khi nghe câu chuyện về tất cả những người đàn ông quả quyết một ngày nào đó nói Không với mọi ách nô lệ và đi vào sa mạc."

19. “Whoever does not have two-thirds of his day for himself, is a slave, whatever he may be: a statesman, a businessman, an official, or a scholar.”

Tạm dịch: "Người nào không có hai phần ba ngày của mình cho chính mình, thì người đó là nô lệ, dù anh ta có thể là người quản lý, doanh nhân, quan chức hay học giả."

20. “We often contradict an opinion for no other reason than that we do not like the tone in which it is expressed.”

Tạm dịch: "Chúng ta thường phản đối một ý kiến không vì lý do gì khác ngoài việc chúng ta không thích giọng điệu mà nó được bày tỏ."

21. “The true man wants two things: danger and play.”

Tạm dịch: "Người đàn ông chân thực khao khát hai thứ: nguy hiểm và trò chơi."

câu nói hay nhất của Nietzsche 3

22. “And Those Who Were Seen Dancing Were Thought to Be Insane…”

Tạm dịch: "Và những người được thấy đang nhảy múa bị cho là điên rồ..."

23. “To Live Is to Suffer, to Survive Is to Find Some Meaning in the Suffering.”

Tạm dịch: "Sống là phải chịu đựng, tồn tại là tìm thấy ý nghĩa trong khổ đau."

24. “That Which Does Not Kill Us Makes Us Stronger.”

Tạm dịch: "Những gì không giết chết chúng ta sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn."

25. “They muddy the water, to make it seem deep.”

Tạm dịch: "Họ làm đục nước để tỏ ra nó sâu."

26. “There is more wisdom in your body than in your deepest philosophy.”

Tạm dịch: "Trong cơ thể bạn có nhiều trí tuệ hơn là trong triết lý sâu sắc nhất của bạn."

27. “Most people are far too much occupied with themselves to be malicious.”

Tạm dịch: "Hầu hết mọi người quá bận tâm về bản thân mình đến nỗi không còn tâm trí để ác ý."

28. “He who humbleth himself wants to be exalted.”

Tạm dịch: "Người khiêm nhường bản thân mình là muốn được tôn vinh."

29. “In the end things must be as they are and have always been — the great things remain for the great, the abysses for the profound, the delicacies and thrills for the refined, and, to sum up shortly, everything rare for the rare.”

Tạm dịch: "Cuối cùng, mọi sự phải như chúng vốn có và luôn như vậy - những điều lớn lao còn lại cho những người vĩ đại, những vực sâu cho những tâm hồn sâu sắc, những sự tinh tế và rung động cho những người tinh tế, và, tóm lại ngắn gọn, mọi thứ hiếm hoi cho những người hiếm hoi."

30. “A joke is an epigram on the death of a feeling.”

Tạm dịch: "Một trò đùa là một câu đối ngắn về cái chết của một cảm xúc."

31. “Forgetting our intentions is the most frequent of all acts of stupidity.”

Tạm dịch: "Quên mất mục đích của mình là hành động dại dột thường gặp nhất."

trích dẫn hay nhất của Nietzsche

32. “Many people are obstinate about the path once it is taken, few people about the destination.”

Tạm dịch: "Nhiều người cứng đầu với con đường một khi đã chọn, ít người cứng đầu với điểm đến."

33. “People are always angry at anyone who chooses very individual standards for his life; because of the extraordinary treatment which that man grants to himself, they feel degraded, like ordinary beings.”

Tạm dịch: "Mọi người luôn tức giận với bất kỳ ai chọn cho mình một tiêu chuẩn cá nhân rất riêng; vì cách đối xử đặc biệt mà người đó dành cho bản thân, họ cảm thấy bị giảm giá trị, như những sinh vật bình thường."

34. “If a man has a great deal to put in them, a day will have a hundred pockets.”

Tạm dịch: "Nếu một người có nhiều thứ để đặt vào, một ngày sẽ có trăm túi."

35. “The first opinion that occurs to us when we are suddenly asked about a matter is usually not our own, but only the customary one, appropriate to our caste, position, or parentage; our own opinions seldom swim near the surface.”

Tạm dịch: "Ý kiến đầu tiên xuất hiện trong chúng ta khi chúng ta bất ngờ được hỏi về một vấn đề thường không phải là của riêng mình, mà chỉ là cái thông thường, phù hợp với đẳng cấp, địa vị, hay nguồn gốc của chúng ta; ý kiến thực sự của chúng ta hiếm khi nổi lên bề mặt."

36. “Truth tends to reveal its highest wisdom in the guise of simplicity.”

Tạm dịch: "Sự thật thường bộc lộ trí tuệ cao nhất của mình dưới vẻ ngoài đơn giản."

37. “A strong and well-constituted man digests his experiences (deeds and misdeeds all included) just as he digests his meats, even when he has some tough morsels to swallow.”

Tạm dịch: "Người đàn ông mạnh mẽ và có cấu trúc tốt tiêu hóa trải nghiệm của mình (bao gồm cả việc làm và phạm lỗi) giống như ông ta tiêu hóa thực phẩm, ngay cả khi ông ta phải nuốt những miếng cứng rắn."

38. “Everything good, fine, or great men do is first of all an argument against the skeptic inside them.”

Tạm dịch: "Mọi điều tốt đẹp, tinh tế, hay vĩ đại mà con người làm đều trước hết là lập luận chống lại kẻ hoài nghi bên trong họ."

39. “Cynicism is the only form in which base souls approach honesty.”

Tạm dịch: "Châm biếm là hình thức duy nhất mà những tâm hồn hèn mọn tiếp cận với sự trung thực."

40. “Is life not a thousand times too short for us to bore ourselves?”

Tạm dịch: "Cuộc sống chẳng phải ngắn ngủi ngàn lần để chúng ta làm chính mình buồn chán?"

41. “All great things must first wear terrifying and monstrous masks in order to inscribe themselves on the hearts of humanity.”

Tạm dịch: "Mọi điều vĩ đại đều phải đầu tiên đeo lên mình những chiếc mặt nạ kinh hoàng và quái dị để khắc sâu vào trái tim nhân loại."

42. “What does not kill me makes me stronger.”

Tạm dịch: "Những gì không giết chết tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn."

43. “Disobedience — that is the nobility of slaves.”

Tạm dịch: "Ngang bướng — đó là quý tộc của nô lệ."

44. “Untroubled, scornful, outrageous — that is how wisdom wants us to be: she is a woman and never loves anyone but a warrior.”

Tạm dịch: "Không lo âu, khinh thường, trắng trợn — đó là cách trí tuệ muốn chúng ta là: bà ấy là phụ nữ và không bao giờ yêu ai ngoài một chiến binh."

45. “Virtue has come to consist of doing something in less time than someone else.”

Tạm dịch: "Đức hạnh đã trở thành việc làm cái gì đó trong thời gian ngắn hơn người khác.

46.“I mistrust all systematizers and avoid them. The will to a system is a lack of integrity.”

Tạm dịch: "Tôi không tin tưởng vào những người hệ thống hóa và tránh xa họ. Ý chí muốn có một hệ thống là sự thiếu trung thực."

47. “A living thing seeks above all to discharge its strength — life itself is will to power.”

Tạm dịch: "Sinh sống tìm kiếm trên hết là để phát tiết sức mạnh của mình — chính cuộc sống là ý chí hướng đến quyền lực."

48. “He who cannot obey himself will be commanded.”

Tạm dịch: "Người không thể tự mình vâng lệnh sẽ bị sai khiến."

49. “Even the most beautiful scenery is no longer assured of our love after we have lived in it for three months, and some distant coast attracts our avarice: possessions are generally diminished by possession.”

Tạm dịch: "Cảnh đẹp nhất cũng không còn chắc chắn nhận được tình yêu của chúng ta sau khi chúng ta sống trong đó ba tháng, và một bờ biển xa xôi thu hút lòng tham của chúng ta: sở hữu thường giảm bớt khi đã sở hữu."

50. “Freedom means that the manly instincts which delight in war and victory dominate over other instincts, for example, over those of 'pleasure.'”

Tạm dịch: "Tự do nghĩa là bản năng nam tính thích chiến tranh và chiến thắng chiếm ưu thế trên các bản năng khác, chẳng hạn như bản năng 'khoái lạc'."

51. “The free man is a warrior.”

Tạm dịch: "Người tự do là một chiến binh."

52. “That for which we find words is something already dead in our hearts.”

Tạm dịch: "Những gì chúng ta tìm được từ để diễn đạt là thứ đã chết trong trái tim chúng ta."

53. “Danger alone acquaints us with our own resources, our virtues, our armor and weapons, our spirit, and forces us to be strong.”

Tạm dịch: "Chỉ có nguy hiểm mới làm chúng ta nhận ra được nguồn lực của bản thân, đức tính của mình, giáp và vũ khí, tinh thần, và buộc chúng ta phải mạnh mẽ."

54. “Every profound spirit needs a mask.”

Tạm dịch: "Mỗi tâm hồn sâu sắc đều cần một chiếc mặt nạ."

70 câu nói trích dẫn hay nhất của Nietzsche

55. “It is not the strength, but the duration, of great sentiments that makes great men.”

Tạm dịch: "Không phải sức mạnh, mà là thời gian tồn tại của những cảm xúc lớn lao, làm nên những con người vĩ đại."

56. “The belly is the reason why man does not mistake himself for a god.”

Tạm dịch: "Cái bụng là lý do khiến con người không nhầm mình là thần thánh."

57. “The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently.”

Tạm dịch: "Cách chắc chắn nhất để làm hỏng một người trẻ là dạy anh ta trân trọng những người suy nghĩ giống mình hơn là những người suy nghĩ khác biệt."

58.“At times one remains faithful to a cause only because its opponents do not cease to be insipid.”

Tạm dịch: "Đôi khi người ta chỉ trung thành với một lý do bởi vì những đối thủ không ngừng nghỉ nhạt nhẽo."

59. “The best friend will probably acquire the best wife, because a good marriage is founded on the talent for friendship.”

Tạm dịch: "Người bạn tốt nhất có lẽ sẽ có được người vợ tốt nhất, bởi vì một cuộc hôn nhân tốt được xây dựng trên nền tảng của tài năng trong tình bạn."

60. “A man far oftener appears to have a decided character from persistently following his temperament than from persistently following his principles.”

Tạm dịch: "Con người thường xuất hiện như thể có một nhân cách quyết đoán hơn là từ việc kiên trì theo đuổi tính cách của mình chứ không phải từ việc kiên trì theo đuổi nguyên tắc của mình."

61. “My formula for happiness: a Yes, a No, a straight line, a goal.”

Tạm dịch: "Công thức hạnh phúc của tôi: một tiếng 'Có', một tiếng 'Không', một đường thẳng, một mục tiêu."

62. “The sick are the greatest danger for the healthy; it is not from the strongest that harm comes to the strong, but from the weakest.”

Tạm dịch: "Người bệnh là nguy cơ lớn nhất đối với người khỏe mạnh; nguy hại đến với người mạnh không phải từ người mạnh nhất, mà từ người yếu nhất."

63. “One must need to be strong — otherwise one will never become strong.”

Tạm dịch: "Người ta cần phải mạnh mẽ — nếu không, người ta sẽ không bao giờ trở nên mạnh mẽ."

trích dẫn hay nhất của Nietzsche

64. “How is freedom measured, in individuals as in nations? By the resistance which must be overcome, by the effort it costs to remain on top.”

Tạm dịch: "Tự do được đo lường như thế nào, ở cá nhân cũng như ở quốc gia? Bằng sức đề kháng mà phải vượt qua, bởi công sức nó đòi hỏi để giữ vững đỉnh cao."

65. “Life is continually shedding something that wants to die.”

Tạm dịch: "Cuộc sống liên tục loại bỏ điều gì đó mà muốn chết đi."

66. “Our destiny exercises its influence over us even when, as yet, we have not learned its nature: it is our future that lays down the law of our today.”

Tạm dịch: "Số phận của chúng ta tác động ảnh hưởng đến chúng ta ngay cả khi, cho đến nay, chúng ta chưa học được bản chất của nó: tương lai của chúng ta là thứ đặt ra luật lệ cho hiện tại của chúng ta."

67. “No power can maintain itself if only hypocrites represent it.”

Tạm dịch: "Không quyền lực nào có thể tự duy trì nếu chỉ có những kẻ đạo đức giả đại diện cho nó."

68. “One will rarely err if extreme actions be ascribed to vanity, ordinary actions to habit, and mean actions to fear.”

Tạm dịch: "Người ta sẽ hiếm khi sai lầm nếu cho rằng hành động cực đoan xuất phát từ lòng kiêu ngạo, hành động thông thường từ thói quen, và hành động hèn hạ từ nỗi sợ."

69. “Happiness is the feeling that power increases — that resistance is being overcome.”

Tạm dịch: "Hạnh phúc là cảm giác rằng quyền lực đang tăng lên — rằng sự chống đối đang được vượt qua."

70. “All in all and on the whole: some day I wish to be only a Yes-sayer.”

Tạm dịch: "Tóm lại và nói chung: một ngày nào đó tôi chỉ muốn là người chỉ nói 'Có'."

Xem thêm bài viết:

Tổng hợp: Thanh Nhã

Sản phẩm liên quan
Zarathustra Đã Nói Như Thế 30% Cháy hàng

Zarathustra Đã Nói Như Thế

175.000đ

250.000đ

(6)

Schopenhauer - Nhà Giáo Dục 30%

Schopenhauer - Nhà Giáo Dục

41.300đ

59.000đ

(10)

Buổi Hoàng Hôn Của Những Thần Tượng 30% Cháy hàng
Bài viết liên quan
Sống khôn ngoan với 8 triết lý của Lão Tử dành cho người trẻ
Sống khôn ngoan với 8 triết lý của Lão Tử dành cho người trẻ

11/06/2024 00:22Thanh Nhã

Bạn có thể đón nhận cuộc sống mà không kiểm soát nó không? Bạn có thể đạt được mục tiêu…

Xem tiếp
5 bài học từ cuốn sách
5 bài học từ cuốn sách "Tâm lý học thành công" để tiến xa hơn…

03/06/2024 02:08Thanh Nhã

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dường như luôn tiến bộ và đạt được thành…

Xem tiếp
80 câu nói để đời khơi gợi cảm hứng sống của Victor Hugo
80 câu nói để đời khơi gợi cảm hứng sống của Victor Hugo

27/04/2024 16:44Minh Ngọc

Victor Hugo không chỉ là một biểu tượng của văn học Pháp với các tác phẩm như "Thằng gù nhà…

Xem tiếp
Triết lý sống đẹp: 40+ câu trích dẫn truyền cảm hứng của Marcus Aurelius
Triết lý sống đẹp: 40+ câu trích dẫn truyền cảm hứng của Marcus Aurelius

24/04/2024 15:19Thanh Nhã

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về triết học Khắc kỷ và cách sống một cuộc sống tốt…

Xem tiếp
Từ trang sách đến trí tuệ: 40 nhà văn nổi tiếng chia sẻ quan điểm về việc đọc sách
Từ trang sách đến trí tuệ: 40 nhà văn nổi tiếng chia sẻ quan điểm…

22/04/2024 23:54Thanh Nhã

Trong thế giới của những trang sách, mỗi câu chữ không chỉ giải trí mà còn là nguồn cảm hứng…

Xem tiếp
11 Bài học sâu sắc từ tác phẩm thiếu nhi của Roald Dahl
11 Bài học sâu sắc từ tác phẩm thiếu nhi của Roald Dahl

16/04/2024 18:05Minh Hằng

Roald Dahl, một trong những nhà văn thiếu nhi hàng đầu thế giới, đã để lại cho chúng ta không…

Xem tiếp
30 câu nói, trích dẫn truyền cảm hứng trong các tác phẩm của Roald Dahl
30 câu nói, trích dẫn truyền cảm hứng trong các tác phẩm của Roald Dahl

11/04/2024 17:56Minh Hằng

Trong từng trang sách của Roald Dahl, ẩn chứa là một vũ trụ phép thuật, nơi lời nói có thể…

Xem tiếp
50+ Câu trích dẫn bất hủ từ những tác phẩm văn học nổi tiếng
50+ Câu trích dẫn bất hủ từ những tác phẩm văn học nổi tiếng

09/03/2024 01:07Thanh Nhã

Cùng Blog sách hay điểm lại hơn 50 câu trích dẫn không thể nào quên từ các tác phẩm văn…

Xem tiếp
Tập trung để bứt phá: 3 bài học quý báu từ 'Sức mạnh của tập trung'
Tập trung để bứt phá: 3 bài học quý báu từ 'Sức mạnh của tập…

16/01/2024 01:02Thanh Nhã

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao, dù đầy hứng khởi và quyết tâm, chúng ta vẫn thường thất…

Xem tiếp
Thúc đẩy động lực: 50 câu nói, trích dẫn về học tập mở lối phát triển bản thân
Thúc đẩy động lực: 50 câu nói, trích dẫn về học tập mở lối phát…

12/01/2024 00:22Thanh Nhã

Hãy để nguồn cảm hứng từ những tâm hồn vĩ đại thắp sáng con đường học vấn của bạn! Chúng…

Xem tiếp
Xem nhiều nhất

Cùng tác giả