Từ trang sách đến trí tuệ: 40 nhà văn nổi tiếng chia sẻ quan điểm về việc đọc sách


Trích Dẫn Hay | 22/04/2024 23:09| Thanh Nhã

Lượt xem: 284

40 câu nói truyền cảm hứng đọc sách từ những nhà văn nổi tiếng

Trong thế giới của những trang sách, mỗi câu chữ không chỉ giải trí mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc. Đối với những nhà văn vĩ đại, đọc sách không chỉ là thói quen mà là một phần tất yếu của cuộc sống và sự nghiệp của họ. Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn gửi tới bạn đọc tổng hợp  40 câu nói truyền cảm hứng về việc đọc từ những tác giả nổi tiếng, để bạn có thể cảm nhận sâu sắc hơn về sức mạnh kỳ diệu của việc đọc.

1. “There is no friend as loyal as a book.” - Ernest Hemingway

Tạm dịch: “Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách.”

câu nói truyền cảm hứng đọc sách từ những nhà văn Ernet Hemingway

2. “What really knocks me out is a book that, when you're all done reading it, you wish the author that wrote it was a terrific friend of yours and you could call him up on the phone whenever you felt like it. That doesn't happen much, though.” - J. D. Salinger

Tạm dịch: “Điều thực sự làm tôi choáng váng là khi đọc xong một cuốn sách, bạn ước gì tác giả là bạn của mình và bạn có thể gọi điện cho người bạn này bất cứ khi nào bạn muốn. Nhưng thường thì điều này không hay xảy ra.”

3. “Books are the perfect entertainment: no commercials, no batteries, hours of enjoyment for each dollar spent. What I wonder is why everybody doesn't carry a book around for those inevitable dead spots in life.” - Stephen King

Tạm dịch: “Sách là cách giải trí hoàn hảo: không có quảng cáo, không lo hết pin, bạn có hàng giờ để thưởng thức từng đồng đô la bạn bỏ ra. Tôi có một thắc mắc là tại sao mọi người không mang theo một cuốn sách bên mình để lấp vào những lúc chán chết trong cuộc sống.”

4. "Reading and writing, like everything else, improve with practice. And, of course, if there are no young readers and writers, there will shortly be no older ones. Literacy will be dead, and democracy - which many believe goes hand in hand with it - will be dead as well." - Margaret Atwood

Tạm dịch: “Đọc và viết, giống như mọi thứ khác, sẽ được cải thiện nhờ thực hành. Và tất nhiên, nếu không có độc giả và nhà văn trẻ thì chẳng bao lâu nữa sẽ không có độc giả và nhà văn lớn tuổi hơn. Một khi văn chương không còn tồn tại, thì nền dân chủ cũng chẳng còn.”

5. "You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them." - Ray Bradbury

Tạm dịch: “Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa, chỉ cần cấm người ta đọc sách.”

6. "Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing." - Harper Lee

Tạm dịch: “Tôi chưa bao giờ đọc sách, cho đến khi tôi sợ sẽ đánh mất nó. Đọc sách cũng giống như hít thở.”

7. "Don't explain your author, read him right and he explains himself." - Mark Twain

Tạm dịch: “Đừng cố giải nghĩa tác giả. Hãy cứ đọc đi và bạn sẽ tự hiểu được ý của tác giả.”

8. "If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all." - Oscar Wilde

Tạm dịch: “Nếu một người không đọc đi đọc lại một cuốn sách thì việc đọc sách cũng chẳng nghĩa lý gì.”

9. "Words can be like X-rays if you use them properly they'll go through anything. You read and you're pierced" - Aldous Huxley

Tạm dịch “Ngôn ngữ có thể giống như tia X, nếu bạn sử dụng chúng đúng cách thì chúng sẽ xuyên qua mọi thứ. Bạn đọc và bạn sẽ hiểu được mọi thứ.”

10. "Easy reading is damn hard writing." - Nathaniel Hawthorne

Tạm dịch: “Đọc thì dễ chứ viết mới lắm.”

11. “Read, read, read. Read everything -- trash, classics, good and bad, and see how they do it. Just like a carpenter who works as an apprentice and studies the master. Read! You'll absorb it.”  - William Faulkner

Tạm dịch: “Đọc mọi thứ - rác rưởi, kinh điển, hay và dở, và xem họ viết chúng thế nào. Giống như người thợ mộc học nghề và nâng cao tay nghề. Hãy đọc đi! Bạn sẽ hấp thụ nó. Sau đó viết. Bạn sẽ tìm ra cách.”

12. "Knowing you have something good to read before bed is among the most pleasurable of sensations" - Hilary Mantel

Tạm dịch: “Biết rằng bạn có thứ gì đó hay để đọc trước khi đi ngủ là một trong những cảm giác thú vị nhất.”

13. "Books shouldn't be daunting, they should be funny, exciting and wonderful; and learning to be a reader gives a terrific advantage.” - Roald Dahl

Tạm dịch: “Sách không nên gây khó chịu mà phải hài hước, thú vị và tuyệt vời; và trở thành độc giả sẽ mang lại nhiều lợi ích.”

14. “I think we ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we're reading doesn't wake us up with a blow to the head, what are we reading for?” - Franz Kafka

Tạm dịch: “Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên đọc những loại sách khiến chúng ta đau đớn và tổn thương. Nếu cuốn sách chúng ta đang đọc không đánh thức chúng ta đòn giáng vào đầu thì chúng ta đọc để làm gì?”

15. "The simplest way to make sure that we raise literate children is to teach them to read, and to show them that reading is a pleasurable activity" - Neil Gaiman

Tạm dịch: “Cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng chúng ta nuôi dạy những đứa trẻ biết chữ là dạy chúng đọc và cho chúng thấy rằng đọc là một hoạt động thú vị.”

16. “When the Day of Judgment dawns and people, great and small, come marching in to receive their heavenly rewards, the Almighty will gaze upon the mere bookworms and say to Peter, “Look, these need no reward. We have nothing to give them. They have loved reading.” - Virginia Woolf

Tạm dịch: Khi Ngày Phán xét ló dạng và mọi người, lớn cũng như nhỏ, tiến vào để nhận phần thưởng trên trời, Đấng Toàn năng sẽ nhìn thẳng vào những con mọt sách và nói với Peter: ‘Những người này không cần phần thưởng. Chúng ta không có gì để cho họ. Họ rất thích đọc sách.’”

17. "The possession of a book becomes a substitute for reading it." - Anthony Burgess

Tạm dịch: “Việc sở hữu một cuốn sách sẽ trở thành một sự thay thế cho việc đọc nó.”

18. “When I look back, I am so impressed again with the life-giving power of literature. If I were a young person today, trying to gain a sense of myself in the world, I would do that again by reading, just as I did when I was young.” - Maya Angelou

Tạm dịch: “Khi nhìn lại, tôi lại rất ấn tượng với sức sống mãnh liệt của văn chương. Nếu hôm nay tôi là một người trẻ, đang cố gắng hiểu về bản thân mình trong thế giới này, tôi sẽ lại đọc sách, giống như khi còn trẻ.”

19. “To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.”  - Victor Hugo

Tạm dịch: “Học đọc là thắp lên một ngọn lửa; mỗi âm tiết được đánh vần đều là một tia lửa.”

câu nói truyền cảm hứng đọc sách từ những nhà văn Victor Hugo
20. "Perhaps the greatest reading pleasure has an element of self-annihilation. To be so engrossed that you barely know you exist." - Ian McEwan

Tạm dịch: “Có lẽ niềm vui đọc sách mạnh mẽ nhất có yếu tố tự hủy diệt. Mê mẩn đến mức gần như không biết mình tồn tại."

21. “I couldn't live a week without a private library - indeed, I'd part with all my furniture and squat and sleep on the floor before I'd let go of the 1500 or so books I possess.” - H. P. Lovecraft

Tạm dịch: “Tôi không thể sống một tuần mà thiếu đi thư viện của mình. Thực sự, tôi sẽ bỏ đi tất cả đồ đạc, ngồi xổm và ngủ trên sàn chứ không buông bỏ khoảng 1500 cuốn sách mà tôi sở hữu.”

22. “The one way of tolerating existence is to lose oneself in literature as in a perpetual orgy.” - Gustave Flaubert

Tạm dịch: “Cách duy nhất để chịu đựng sự tồn tại là đắm mình trong văn học như trong một cuộc truy hoan không ngừng nghỉ.”

23. "The books I loved in childhood - the first loves - I've read so often that I've internalized them in some really essential way: they are more inside me now than out." - Donna Tartt

Tạm dịch: "Những cuốn sách tôi yêu thích thời thơ ấu là những mối tình đầu, tôi đọc nhiều đến mức đã tiếp thu chúng theo một cách nào đó, và giờ đây chúng cứ mãi ở trong tôi.”

24. “Reading brings us unknown friends.” - Honoré De Balzac

Tạm dịch: “Đọc sách giúp chúng ta làm quen với những người bạn mới.”

25. "Books have to be read (worse luck it takes so long a time). It is the only way of discovering what they contain. A few savage tribes eat them, but reading is the only method of assimilation revealed to the West." - E.M. Forster

Tạm dịch: “Sách phải được đọc (thậm chí phải dành rất nhiều thời gian). Đó là cách duy nhất để khám phá những gì chứa đựng trong chúng. Một số bộ lạc có thể ăn sách, nhưng đọc sách là phương pháp đồng hóa duy nhất của phương Tây.”

26. “Clearly one must read every good book at least once every ten years.” - C.S. Lewis

Tạm dịch: “Rõ ràng người ta phải đọc mọi cuốn sách hay ít nhất mười năm một lần.”

27. "We should read to give our souls a chance to luxuriate." - Henry Miller

Tạm dịch: “Chúng ta nên đọc để cho tâm hồn mình có cơ hội được thư giãn.”

28. “And if our book consumption remains as low as it has been, at least let us admit that it is because reading is a less exciting pastime than going to the dogs, the pictures or the pub, and not because books, whether bought or borrowed, are too expensive.” - George Orwell

Tạm dịch: “Và nếu mức tiêu thụ sách của chúng ta vẫn ở mức thấp như trước đây, thì ít nhất chúng ta hãy thừa nhận rằng đó là vì đọc sách là một trò tiêu khiển kém thú vị hơn so với việc đi xem chó, đi xem tranh hay quán rượu, chứ không phải vì sách, dù mua hay mượn, quá đắt.”

29. "The bright future is that readers are accepting more varied forms of stories." - Chuck Palahniuk

Tạm dịch: “Tương lai sẽ tươi sáng vì độc giả đang chấp nhận những hình thức truyện đa dạng hơn.”

30. “A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.” - George R.R. Martin

Tạm dịch: “Người đọc sách sống một ngàn cuộc đời trước khi chết. Người không bao giờ đọc chỉ sống một cuộc đời.”

câu nói truyền cảm hứng đọc sách từ những nhà văn George R.R. Martin

31. “A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.” - Eudora Welty

Tạm dịch: “Thật vậy, học viết có thể là một phần của việc học đọc. Theo tất cả những gì tôi biết, viết lách ;à xuất phát từ tình yêu mãnh liệt đối với việc đọc.”

32. “I believe that reading and writing are the most nourishing forms of meditation anyone has so far found. By reading the writings of the most interesting minds in history, we meditate with our own minds and theirs as well. This to me is a miracle.” - Kurt Vonnegut

Tạm dịch: “Tôi tin rằng đọc và viết là những hình thức thiền bổ ích nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Bằng cách đọc những bài viết của những bộ óc thú vị nhất trong lịch sử, chúng ta thiền định với chính tâm trí của mình và của họ. Đối với tôi, đây là một điều kỳ diệu.”

33. "There is no surer foundation for a beautiful friendship than a mutual taste in literature" - P/ G. Wodehouse

Tạm dịch: “Cùng thưởng thức văn học là nền tảng dành cho tình bạn vững chắc nhất.”

34. "I do believe something very magical can happen when you read a good book" - J. K. Rowling

Tạm dịch: “Tôi tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn đọc một cuốn sách hay.”

35. "Knowing you have something good to read before bed is among the most pleasurable of sensations" - Vladimir Nabokov

Tạm dịch: “Thật kỳ lạ, người thì không đọc dù chỉ là một cuốn sách, người thì đọc rất nhiều. Một người đọc giỏi, đọc chuyên sâu, đọc tích cực và sáng tạo là người đọc hết cuốn này đến cuốn khác.”

36. "If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking." - Haruki Murakami

Tạm dịch: “Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà mọi người đang đọc, bạn chỉ có thể nghĩ những gì người khác đang nghĩ."

37. "There are perhaps no days of our childhood we lived so fully as those we spent with a favorite book." - Marcel Proust

Tạm dịch: “Thời thơ ấu, có lẽ không có ngày nào trọn vẹn bằng những ngày chúng ta được đọc một cuốn sách yêu thích.”

38. “The only important thing in a book is the meaning that it has for you.” - W. Somerset Maugham

Tạm dịch: “Điều quan trọng duy nhất trong một cuốn sách là ý nghĩa mà nó mang lại cho bạn.”

39. "Make it a rule never to give a child a book you would not read yourself." - George Bernard Shaw

Tạm dịch: “Hãy đặt ra quy tắc không bao giờ đưa cho trẻ một cuốn sách mà chính bạn cũng chưa đọc."

40. "...when you practice reading, and you work at a text, it can only give you what you put into it. It's an old moral, but it's completely true.” - Zadie Smith

Tạm dịch: “...khi bạn luyện đọc và viết lách, tác phẩm của bạn chỉ có thể mang lại cho bạn những gì bạn đưa vào đó.”

Tổng hợp: Thanh Nhã

Sản phẩm liên quan
Fairy Tale - Cổ Tích 30%

Fairy Tale - Cổ Tích

244.300đ

349.000đ

(0)

Franny Và Zooey 30%

Franny Và Zooey

82.600đ

118.000đ

(0)

Bài viết liên quan
80 câu nói để đời khơi gợi cảm hứng sống của Victor Hugo
80 câu nói để đời khơi gợi cảm hứng sống của Victor Hugo

27/04/2024 16:44Minh Ngọc

Victor Hugo không chỉ là một biểu tượng của văn học Pháp với các tác phẩm như "Thằng gù nhà…

Xem tiếp
Triết lý sống đẹp: 40+ câu trích dẫn truyền cảm hứng của Marcus Aurelius
Triết lý sống đẹp: 40+ câu trích dẫn truyền cảm hứng của Marcus Aurelius

24/04/2024 15:19Thanh Nhã

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về triết học Khắc kỷ và cách sống một cuộc sống tốt…

Xem tiếp
11 Bài học sâu sắc từ tác phẩm thiếu nhi của Roald Dahl
11 Bài học sâu sắc từ tác phẩm thiếu nhi của Roald Dahl

16/04/2024 18:05Minh Hằng

Roald Dahl, một trong những nhà văn thiếu nhi hàng đầu thế giới, đã để lại cho chúng ta không…

Xem tiếp
30 câu nói, trích dẫn truyền cảm hứng trong các tác phẩm của Roald Dahl
30 câu nói, trích dẫn truyền cảm hứng trong các tác phẩm của Roald Dahl

11/04/2024 17:56Minh Hằng

Trong từng trang sách của Roald Dahl, ẩn chứa là một vũ trụ phép thuật, nơi lời nói có thể…

Xem tiếp
50+ Câu trích dẫn bất hủ từ những tác phẩm văn học nổi tiếng
50+ Câu trích dẫn bất hủ từ những tác phẩm văn học nổi tiếng

09/03/2024 01:07Thanh Nhã

Cùng Blog sách hay điểm lại hơn 50 câu trích dẫn không thể nào quên từ các tác phẩm văn…

Xem tiếp
Tập trung để bứt phá: 3 bài học quý báu từ 'Sức mạnh của tập trung'
Tập trung để bứt phá: 3 bài học quý báu từ 'Sức mạnh của tập…

16/01/2024 01:02Thanh Nhã

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao, dù đầy hứng khởi và quyết tâm, chúng ta vẫn thường thất…

Xem tiếp
70 trích dẫn hay, câu nói của Friedrich Nietzsche đáng nhớ nhất
70 trích dẫn hay, câu nói của Friedrich Nietzsche đáng nhớ nhất

14/01/2024 07:44Thanh Nhã

Friedrich Nietzsche, với tư duy sắc bén và phong cách biểu đạt đầy chiều sâu, đã để lại một di…

Xem tiếp
Thúc đẩy động lực: 50 câu nói, trích dẫn về học tập mở lối phát triển bản thân
Thúc đẩy động lực: 50 câu nói, trích dẫn về học tập mở lối phát…

12/01/2024 00:22Thanh Nhã

Hãy để nguồn cảm hứng từ những tâm hồn vĩ đại thắp sáng con đường học vấn của bạn! Chúng…

Xem tiếp
Đột phá thành công: 3 bài học rút ra từ cuốn sách 'Kẻ khôn đi lối khác’
Đột phá thành công: 3 bài học rút ra từ cuốn sách 'Kẻ khôn đi…

03/01/2024 23:30Thanh Nhã

Qua cuốn sách này, chúng ta có thể học hỏi được ba bài học quý giá, giúp mở ra "cánh…

Xem tiếp
10 Bài học từ cuốn sách 'Những kẻ xuất chúng' giúp bạn phá vỡ mọi giới hạn
10 Bài học từ cuốn sách 'Những kẻ xuất chúng' giúp bạn phá vỡ mọi…

28/12/2023 23:57Thanh Nhã

Trong cuộc hành trình khám phá bí mật của sự thành công, cuốn sách "Những kẻ xuất chúng" của Malcolm…

Xem tiếp
Xem nhiều nhất

Cùng tác giả